Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HIỆU LỰC THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng trang web. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và chỉ thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, biểu đạt, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đồng thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận theo ý kiến đơn độc của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và/dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Website và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể chấp nhận vào các hợp đồng pháp lý theo luật hiện hành. Website và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập vào Website và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ VỀ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của bên cung cấp Thứ Ba cho các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong bất kỳ hình thức nào đối với khả năng của bạn trong việc nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng khuyến mãi khác thông qua các cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác trong hồ sơ đăng ký cuộc thi tương ứng và đồng ý tuân thủ các Quy tắc cuộc thi chính thức áp dụng cho từng cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi qua mỗi cuộc thi. Để tham gia vào các cuộc thi được giới thiệu trên trang web, bạn phải hoàn tất đầy đủ mẫu đăng ký đúng theo yêu cầu. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu Đăng ký cuộc thi nào nếu theo quyền độc quyền của TheSoftware xác định rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận; và/hoặc (ii) dữ liệu Đăng ký cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào theo quyền đơn phương của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là một người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Điều khoản. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho công dụng cá nhân của bạn. Không có phần nào trong Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống lấy thông tin nào, điện tử hay cơ học. Bạn không được sử dụng, sao chép, nhái bằng, bản sao, thuê, cho thuê, bán, chỉnh sửa, dịch ngược, phân tích, phân tích ngược hoặc chuyển quyền Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm có quyền dành lại bất kỳ quyền nào không rõ ràng được cấp trong Điều khoản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc quá mức lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không thể chuyển nhượng của bạn.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sự biên soạn, dịch chuyển từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập có hệ thống các tài liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng các phương tiện tự động hoặc bất kỳ hình thức khác của kéo dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu nhằm tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bản biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác được xem trên Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ của TheSoftware, không xem như là một từ bỏ quyền sở hữu bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và logo TheSoftware, cùng với tất cả đồ họa liên quan, biểu tượng và tên dịch vụ, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC CÓ LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE, ĐỒNG THƯƠNG HIỆU, “PHÓNG SỰ” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN WEBSITE

Trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ TheSoftware, không ai được tạo liên kết đến Website, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn ở logotype, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), cho trang web hoặc nơi trên web của họ với bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “phóng sự” Website và/hoặc tham chiếu đến Định vị Tài nguyên Đồng nhất (“URL”) của Website trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cung cấp sự hợp tác với Website để loại bỏ hoặc dừng, nếu thích hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động như vậy nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào liên quan đến việc này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền duy nhất theo ý kiến ​​của mình chỉnh sửa và / hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

LƯU Ý VỀ TỔN THƯƠNG DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng những tải xuống này không chứa mã máy tính gây hư hại bao gồm, nhưng không giới hạn trong vi-rút và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo hộ và miễn trừ TheSoftware, mỗi ông bố, công ty con và liên kết của họ, cũng như mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đồng sáng tác và/hoặc đối tác khác của họ, khỏi mọi yêu cầu và sự tranh chấp của bên thứ ba, và khỏi bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), tổn thất, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phán nào khác mà bên thứ ba gây ra do việc sử dụng bạn của Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm thỏa thuận của bạn; và/hoặc (c) vi phạm bất kỳ quyền nào của một cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các quy định trong đoạn này thuộc lợi ích của TheSoftware, mỗi ông bố, công ty con và/hoặc liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, giấy phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này đều có quyền đòi và thực thi trực tiếp các quy định này đối với bạn một cách riêng biệt.

WEBSITE BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn vào các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên do Bên Cung Cấp Bên Thứ Ba sở hữu và vận hành. Vì TheSoftware không có quyền kiểm soát các trang web bên thứ ba và/hoặc nguồn tài nguyên đó, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web bên thứ ba và/hoặc nguồn tài nguyên đó. Hơn nữa, TheSoftware không bảo trợ, không chịu trách nhiệm hoặc gánh chịu bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ/THÔNG TIN ĐẾN KHÁCH GHÉ THĂM

Việc sử dụng trang web và tất cả các nhận xét, phản hồi, thông tin, dữ liệu đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web này đều tuân thủ theo chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, theo các điều khoản của chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Bất kỳ sự cố gắng nào của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, nhằm gây hại, phá hoại, can thiệp, làm hỏng và / hoặc can thiệp vào hoạt động của Website, là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ bảo đảm theo dõi chặt chẽ bất kỳ biện pháp giải quyết nào trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức vi phạm nào đến mức tối đa cho phép theo luật lệ và công bằng.