Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifiek hiervan op de hoogte te stellen. De meest recente Overeenkomst zal worden gepost op de Website en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die onder toepasselijke wetgeving rechtsgeldige contracten kunnen aangaan. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je onder de leeftijd van achttien (18) jaar bent, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze artikelen. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor een geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u deelnemen en kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de op de website aangeboden wedstrijden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware behoudt zich het recht voor om elke wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarvan is vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de door u verstrekte wedstrijdregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor de registratiegegevens te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.

VERLENING VAN LICENTIE

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatie-opvraagsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst worden toegekend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de software oplegt. Uw recht om de website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten is strikt verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten met geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en logo van TheSoftware, en alle daarmee verbonden grafische vormgeving, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal), op hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het strikt verboden om de Website te “framen” en/of de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website te vermelden in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. Je stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. Je erkent hierbij dat je aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnen te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

VERGOEDING

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-merkverstrekkers en/of andere partners te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen elke claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, vorderingen en/of veroordelingen, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten en/of u daar naar doorverwijzen, inclusief, maar niet beperkt tot, die welke eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Partij Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien onderschrijft TheSoftware géén voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden of bronnen, noch is het verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. We behouden het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of zich op enigerlei wijze te bemoeien met de werking van de Website, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht. TheSoftware zal elke mogelijke remedie in deze kwestie nauwgezet nastreven tegen elk overtredend individu of entiteit tot de volste omvang toegestaan door de wet en gerechtigheid.