Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и софтуера относно използването на Уебсайта и замества всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Можем да променяме Споразумението от време на време по наше преценка, без специфично уведомление до вас. Най-новото споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и трябва да прегледате споразумението, преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите, вие вече се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, в сила в този момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за физически лица, които могат да сключват правно обвързващи договори в съответствие с приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или получавате достъп до Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните форми за поръчка можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да имат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не заявява или не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и потребителите-крайни потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност към вас или някое трето лице за всяка искова искан във връзка с някой от предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други отличия чрез състезания. Като предоставяте вярна и точна информация във връзка със съответната регистрационна форма за състезания и се съгласявате с Официалните правила на състезанието, приложими към всяко състезание, можете да се включите за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да се включите във състезанията, представени на уебсайта, трябва първо да попълните съответната регистрационна форма. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация за състезаниeto. TheSoftware има право да отхвърли всяка информация за регистрация за състезанието, когато се определи, по изключително решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) информацията за регистрация за състезанието, която предоставихте, е непълна, фалшива, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може да промени критериите за информация за регистрация по всяко време, по свое изключително решение.

ЛИЦЕНЗ ЗАКОН

Като потребител на Уебсайта, ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, оттеглима и ограничена лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лиценз по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/ или Услугите не може да бъде възпроизведена по какъвто и да е начин или включена в някоя информационна система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно проектирате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/ или Услугите или някоя част от тях. TheSoftware запазва правата, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакъв уред, софтуер или програма, за да се намесвате или да опитвате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате никакви действия, които да натоварят неразумно или прекомерно големи натоварвания върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/ или Услугите не може да се прехвърли.

ПРИВАТНОТО ПРАВО

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите са защитени по съответните авторски права, търговски марки и други проприетарни (включително, но не само интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите са строго забранени за вас. Систематичното събиране на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизиран начин или по други форми на скрапинг или извличане на данни с цел създаване или компилиране, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено съгласие от TheSoftware е забранено. Не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от някакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware и всички свързани с него графики, икони и имена на услуги са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕНО ХИПЕРЛИНКВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, СПОДЕЛЕНА МАРКА, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ ОСВЕТЛЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да прави хиперлинк към Уебсайта или негови части (включително, но без да се ограничава до, логотипи, търговски марки, споделени марки или защитени от авторски права материали), за какъвто и да е Grund. Освен това, е строго забранено ”фреймване” на Уебсайта и/или означаване на уеб адреса на Уебсайта (”URL”) в какъвто и да е търговски или некомерсиален медиен материал без предварителното изрично писмено разрешение на TheSoftware. Съгласявате се специално да сътрудничите с Уебсайта за премахването или прекратяването, според случая, на такъв съдържание или дейност. Ставате си съвестен, че ще бъдете отговорен за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, по наше преценка, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или други съдържания, които се появяват на Уебсайта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без заразяващи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ОЩЕТИ

Вие се съгласявате да защитите и да освободите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните членове, служители, директори, служители, агенти, съ-брандери и/или други партньори, независимо от какъвто и да е вид и/или размер, във връзка с всякакви и всички искове, разноски (включително разумни такси на адвокати), вреди, съдебни производства, разходи, искания и/или присъди, отправени от трета страна поради или възникнали във връзка с: (а) вашето използване на Уеб сайта, Услугите, Съдържанието и/или влизане в някакъв Контест; (б) нарушение от ваша страна на Договора; и/или (в) нарушение от ваша страна на правата на друго лице и/или физическо или юридическо лице. Клаузите на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиейти, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, представители, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да настоява и да изпълнява тези клаузи директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предостави връзки към и/или ви насочи към други Интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но без да се ограничава до тези, притежавани и управлявани от доставчици на трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, Вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за никакви условия и положения, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от подобни уебсайтове на трети страни или ресурси, или за каквито и да било щети и/или загуби, възникнали от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които изпращате чрез Уебсайта или свързани с него, подлежат на нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация, свързана с вашето използване на Уебсайта, както и всички други лично идентифицируеми данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност, моля, натиснете тук.

Всякакво опитване от страна на която и да било физическа лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да причини вреда, унищожи, засегне, вандализира и/или нарушава нормалното функциониране на Уебсайта, представлява нарушение на наказателно и гражданско право и TheSoftware ще усърдно предприеме всички налични правни и съдебни средства срещу всеки нарушител, независимо от физическо или юридическо лице, възможно най-широко според приложимото право и справедливост.