Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som anges i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, framställningar, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan särskild meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i Avtalet, som är giltiga vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de lämpliga beställningsformulären kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av dessa produkter från tredjepartsleverantörerna. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av dessa produkter är korrekta eller fullständiga. Du förstår och accepterar att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för att du inte kan erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvister med produktens säljare, distributörer och slutkonsumenter. Du förstår och accepterar att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon krav som rör något av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information i samband med den gällande registreringsformuläret för Tävlingen och genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i det gällande anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla korrekta, sanningsenliga, aktuella och fullständiga uppgifter vid Tävlingsregistreringen. TheSoftware har rätt att avvisa alla Tävlingsregistreringsuppgifter där det, enbart enligt TheSoftwares ensamrättiga bedömning: (i) fastställs att du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) att de Tävlingsregistreringsuppgifter du har lämnat är ofullständiga, bedrägliga, duplicerade eller på annat sätt oacceptabla. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för Registreringsuppgifterna, enbart enligt dess eget gottfinnande.

Licensöverenskommelse

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med Avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något system för informationssökning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, hyra, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller oproportionerligt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala omvandlingen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strikt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller dataextraktion för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är respektive ägares egendom. Användningen av något varumärke utan skriftligt samtycke från den tillämpliga ägaren är strängt förbjuden.

ATT HYPERLÄNKA TILL WEBBSIDAN, SAMVERKA MED VARUMÄRKET, “FRAMING” OCH/ELLER REFERERA TILL WEBBSIDAN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, så får ingen hyperlänka till webbsidan, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material), till deras egna hemsida eller webbplats av något skäl. Vidare är det strängt förbjudet att ”frama” webbsidan och/eller referera till Uniform Resource Locator (”URL”) för webbsidan i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående, uttryckligt, skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbsidan för att ta bort eller upphöra, vid tillämplighet, allt sådant innehåll eller sådan verksamhet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för all skada som är associerad därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADOR ORSAKADE AV NERLADDNING

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga kod inklusive, men ej begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och / eller andra partner, oskadlig från och mot alla krav, utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, mål, kostnader, krav och / eller domar, som helst, som görs av tredje part på grund av eller uppstått ur: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av en annan individs och / eller en annan enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till fördel för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter har rätt att göra gällande dessa bestämmelser direkt mot dig i eget namn.

TREDJE PART WEBBSIDOR

Webbplatsen kan ha länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet webbplatser och/eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av Tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder inte TheSoftware och ansvarar inte för, några villkor och förhållanden, sekretesspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som kommer därifrån.

SEKRETESSPOLICYN / BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du lämnar, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer energiskt driva alla rättsmedel i detta avseende mot såväl individ som företag i den omfattning som tillåts enligt lag och rättvisa.