Podmienky

ROZSAH A MODIFIKÁCIA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Dohodu môžeme z času na čas upraviť na naše výhradné rozhodnutie, bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia Dohoda bude uverejnená na Webovej stránke a mali by ste ju skontrolovať pred používaním Webovej stránky. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode účinných v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku na aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvoriť záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby pre dodávateľov

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa snažiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán poskytujúcich tieto položky. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný za nemožnosť získania produktov a/alebo služieb zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi produktu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nezodpovedá vám ani tretej strane za akúkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka v rámci súťaží propagačné ceny a ďalšie ocenenia. Po poskytnutí pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom registrácie do súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže uplatniteľnými pre každú súťaž, môžete získať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané každou súťažou. Ak chcete zapojiť sa do súťaže uvedenej na webovej stránke, musíte najprv plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zisti, že (i) porušujete akúkoľvek časť zmluvy; a/alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, klamlivé, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá registrácie údajov, podľa svojho jediného uváženia.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako používateľ webovej stránky vám je udelená neexkluzívna, neprenosná, odvolateľná a obmedzená licencia na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek zrušiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah smiete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiaden časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek forme ani sa nemôže integrovať do žiadneho systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemožno používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenášať, modifikovať, dekompilovať, rozložiť na jednotlivé súčasti, inžiniersky reverzným postupom získať alebo previesť webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania webovej stránky. Nesmiete podnikať žiadne akcie, ktoré by značne zaťažovali infraštruktúru spoločnosti Softvér. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

VLASTNÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavovanie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie otázky súvisiace s Webovou stránkou, Obsahom, Súťažami a Službami sú chránené v súlade s príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi (vrátane, ale neobmedzené na, práva duševného vlastníctva) právami. Akékoľvek kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálov z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb formou automatizovaných prostriedkov alebo iným spôsobom žatia alebo extrahovanie údajov za účelom vytvorenia zbierky, zostavy, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate žiadne vlastnícke práva na akýkoľvek obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály zobrazené na Webovej stránke, obsahu, súťažiach a/alebo službách. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb zo strany spoločnosti TheSoftware neznamená odpustenie akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služby sú ochrannými známkami spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré sa zobrazujú na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Používanie akéhokoľvek obchodného značky bez príslušného písomného súhlasu majiteľa je prísne zakázané.

HYPERLINKING NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLOČNÁ ZNAČKA, ”FRAMING” A/ ALEBO ODKAUZOVANIE WEBOVEJ STRÁNKY JE ZAKÁZANÉ

Ak TheSoftware výslovne neudelí povolenie, nikto nesmie zriadiť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale neobmedzujúc sa na logá, ochranné známky, logotypy alebo autorský materiál) pre svoje webové stránky alebo webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, ”framing” Webovej stránky a/alebo odkaz na jednotný zdrojový ukazovateľ (”URL”) Webovej stránky vo všetkých komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu TheSoftware je striktne zakázané. Vyhlasujete, že sa budete spolupracovať so Webovou stránkou, aby sa odstránilo alebo zastavilo, podľa príslušnosti, taký obsah alebo činnosť. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za všetky s tým spojené škody.

UPRAVOVANIE, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo na základe nášho výhradného rozhodnutia upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazený na webovej stránke.

odpovedná zmluva za škodu spôsobenú sťahovaním

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí za to, že tieto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie výlučne, vírusov a červov.

OCHRANA PRAV

Súhlasíte s tým, že preberiete záväzok chrániť TheSoftware, každého z ich materských spoločností, dcérských spoločností a partnerských organizácií, a každého z ich členov, členov predstavenstva, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolubrandujúcich a / alebo iných partnerov, pred akýmikoľvek tvrdeniami, výdavkami (vrátane primeraných poplatkov za advokáta), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo rozsudkami, ktorékoľvek tretí strany, ktoré vznikli alebo budú vznikať: (a) vaše používanie Webových stránok, Služieb, Obsahu a / alebo účasti na akejkoľvek Súťaži; (b) váš porušenie Zmluvy; a / alebo (c) váše porušenie práv iných jednotlivcov a / alebo subjektov. Ustanovenia tohto odseku sú pre TheSoftware, každého z ich materských spoločností a / alebo dcérskych spoločností a každého z ich príslušných zamestnancov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo advokátov prospešné. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatniť a vymáhať priamo voči vám vlastným menom.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na, tie, ktoré patria a sú prevádzkované Tretími poskytovateľmi. Keďže spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho spoločnosť TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedná ani za obchodné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na týchto webových stránkach tretích strán alebo zdrojoch, ani za žiadnu škodu a/alebo straty vyplývajúcu z nich.

Zásady ochrany osobných údajov/informácie o návštevníkovi

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov kliknite sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, bez ohľadu na to, či je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať alebo inak zasiahnuť do prevádzky webovej stránky, je porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude aktívne presadzovať všetky dostupné nástroje na ochranu v tejto súvislosti proti každému jednotlivcovi alebo subjektu obviňovanému z týchto činov na najvyššiu možnú mieru stanovenú platnými právnymi predpismi a v súlade s princípmi spravodlivosti.