Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v dohodě týkající se vašeho používání webové stránky. Dohoda představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, vyjádření, záruky a/nebo porozumění týkající se webové stránky. Dohodu můžeme čas od času změnit ve vlastním uvážení, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webové stránce a měli byste si dohodu před používáním webové stránky přečíst. Vaším pokračujícím používáním webové stránky a/nebo služeb souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ustanovení uvedených v platné dohodě. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze osobám, které mohou uzavírat právoplatné smlouvy podle příslušného práva. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Poskytování služeb prodejců

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze webové stránky. Produkty a/nebo služby prezentované na webové stránce mohou obsahovat popisy, které jsou přímo poskytovány výrobci nebo distributorům třetích stran. TheSoftware nepředstavuje ani nezaručuje, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není v žádném případě odpovědný nebo povinný za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoli spor se prodávajícím produktu, distributorem a konečnými uživateli. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware neodpovídá vám ani jakékoli třetí straně za jakoukoli žalobu související s jakýmkoli ze zboží a/nebo služeb nabízených na webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas, společnost TheSoftware nabízí promoční ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují ke každé soutěži, můžete vstoupit do soutěže a získat šanci vyhrát promoční ceny, které se nabízejí prostřednictvím každé soutěže. Pro vstup do soutěží zveřejněných na webových stránkách musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných a aktuálních registračních údajů soutěže. Společnost TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv registrační údaje soutěže, pokud se výhradně a výlučně rozhodne, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) registrace soutěže, kterou jste poskytli, je neúplná, podvodná, duplicitní nebo jinak nepřijatelná. Společnost TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registračních údajů podle svého výhradního uvážení.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatelem Webové stránky vám je uděleno neexkluzivní, nezadatelné, odvolatelné a omezené povolení přístupu a používání Webové stránky, Obsahu a s nimi souvisejícího materiálu v souladu s Dohodou. TheSoftware může toto povolení kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu. Můžete používat Webovou stránku a Obsah na jednom počítači pro svůj vlastní osobní nekomerční účel. Žádná část Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/anebo Služeb nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo zapojena do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám dovoleno používat, kopírovat, imitovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, převrátit inženýrství nebo přenášet Webovou stránku, Obsah, Soutěže a/anebo Služby nebo jakoukoli jejich část. TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou explicitně udělena v Rámcové dohodě. Nesmíte používat žádný zařízení, software ani postup k rušení nebo pokusu o rušení správného fungování Webové stránky. Nesmíte podniknout žádnou akci, která by nespravedlivě nebo nesrovnatelně zatížila infrastrukturu TheSoftware. Vaše právo používat Webovou stránku, Obsah, Soutěže a/anebo Služby není převoditelné.

VÝHRADNÍ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další záležitosti spojené s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale neomezeně na, duševního vlastnictví) práv. Jakákoli část Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb kopírující se, rozšiřující se, publikující se nebo prodávající se vámi je striktně zakázána. Systémové opatření k získávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb pomocí automatizovaných prostředků nebo kteroukoli jinou formu skrabování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na žádný obsah, dokument, software, služby nebo jiný materiál zobrazený nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na Webové stránce nebo prostřednictvím služeb společnosti TheSoftware neznamená odpovídání jakéhokoli práva na tuto informaci a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZAČLENĚNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ, “FRAME” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA ZAKÁZANOU WEBOVOU STRÁNKU

Pokud TheSoftware není výslovně povoleno, nikdo nesmí na své webové stránky nebo do svého webového místa odkazovat na Webovou stránku nebo její části (včetně, ale nejen logotypů, obchodních značek, obchodního jména nebo autorských materiálů). Dále je přísně zakázáno ”frame” Webovou stránku a/nebo odkazovat na Uniform Resource Locator (”URL”) Webové stránky v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médium bez předchozího, výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Vy se výslovně zavazujete spolupracovat s Webovou stránkou při odstraňování nebo ukončení jakéhokoli takového obsahu nebo činností. Tímto prohlašujete, že budete ručit za všechny s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazovaný na webových stránkách.

DISCLAIMER PŘÍSPĚVKU VZNIKLÉHO STÁHŇOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace z webové stránky na vlastní nebezpečí. TheSoftware neručí za žádné stahování, které by obsahovalo poškozující počítačové kódy, jako jsou viry a červi.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodnit a udržet TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených osob, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluznačkovatelů a/nebo jiných partnerů, bezúhonné/v neškodě od jakéhokoli požadavku a nároku třetí strany, výdajů (včetně přiměřených právních poplatků), škod, žalob, nákladů, požadavků a/nebo rozsudků vůbec, vzniklých či souvisejících s: (a) vaším používáním webových stránek, služeb, obsahu a/nebo zúčastnění na jakémkoli soutěži; (b) vaším porušením této smlouvy; a/nebo (c) vaším porušením práv jiné osoby a/nebo subjektu. Ustanovení této části jsou k prospěchu TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených osob, a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, poskytovatelů licencí, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá tato osoba a subjekt má právo uplatňovat a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám ve vlastním zájmu.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍ STRANY

Tato webová stránka může poskytovat odkazy nebo odkazovat na další internetové stránky a/ nebo zdroje včetně, ale nejen, těch, které vlastní a provozují třetí poskytovatelé. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami třetích stran a/ nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek třetích stran a/ nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware nepodporuje a není odpovědný nebo zodpovědný za žádné podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamy, služby, produkty a/ nebo jiné materiály na nebo dostupné z takových webových stránek třetích stran nebo zdrojů, ani za jakékoliv škody a/ nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které podáváte prostřednictvím nebo ve spojení se webovou stránkou, podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny ostatní osobně identifikovatelné informace, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakékoli pokusy jednotlivců, bez ohledu na to, zda jsou zákazníky společnosti TheSoftware nebo nikoli, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat nebo jinak zasáhnout do činnosti webové stránky, jsou porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně postupovat proti každému jednotlivci nebo entitě se všemi dostupnými opravnými prostředky s plněním zákonnými a celostními.