Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die binnen de Overeenkomst op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan onder toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website gepresenteerde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. TheSoftware verklaart of waarborgt niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere awards via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in ware, nauwkeurige, actuele en volledige wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIE TOEKENNING

Als gebruiker van de Website, krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatieterugvindingssysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het juiste functioneren van de Website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van schrapen of gegevenswinning om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING,

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website maken, of gedeelten daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (URL) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden het recht om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of dochterondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen goed, of is zij hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u is verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade aan te richten, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van straf- en burgerlijk recht en TheSoftware zal elke mogelijke en passende remedie nastreven tegen het betreffende individu of entiteit, tot het volste toegestane extent van de wet en rechtvaardigheid.