Terma

SKOP DAN PENGGUBALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang ketika ini dan sepenuhnya antara anda dan Perisian mengenai penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman terdahulu atau kontemporari mengenai Laman Web. Kami boleh mengubahsuai Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan diletakkan di Laman Web dan anda sepatutnya mengkaji Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa itu. Oleh itu, anda patut menyemak laman ini secara reguler untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman Web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau mencuba untuk memperoleh sesuatu produk dan/atau perkhidmatan daripada Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang disediakan terus oleh pengilang pihak ketiga atau pengedar item tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan tentang item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau apa jua perselisihan dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkenaan untuk setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang terdapat di Laman Web, anda mesti mengisi borang pendaftaran yang berkenaan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak apa-apa Data Pendaftaran Pertandingan di mana, menurut budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian dari Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan adalah tidak lengkap, palsu, duplikat atau sebaliknya tidak boleh diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang tunggal.

MAKLUMAT PELESENAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan-bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas apa jua sebab. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh disalin dalam apa jua bentuk atau dimasukkan ke dalam sebarang sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewenangi, menjual, mengubah suai, membongkar, menusuk balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan sebarang hak yang tidak secara nyata diberikan dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kelancaran kerja Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi beban yang tidak munasabah atau secara tidak seimbang kepada infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindah milik.

HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan ini dilindungi oleh hak cipta yang terpakai, tanda dagangan dan hak milik lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harta intelek). Menyalin, mengedarkan semula, menerbit atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini adalah dilarang dengan tegas. Pengambilan sistematis bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini oleh cara automatik atau apa-apa bentuk lelongan atau pengekstrakan data untuk membuat atau mengumpul, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan ini, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian hak mana-mana maklumat atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan ini adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan sebarang tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkaitan adalah dilarang dengan tegas.

PENYAMBUNGAN PADA LAMAN WEB, CO-BRANDING, “MEMFRAME” DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Kecuali jika dengan izin secara tegas dari TheSoftware, tiada sesiapa dibenarkan untuk menyambungkan laman web ini, atau sebahagian darinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada logotip, jenama dagangan, penjenamaan atau bahan yang dilindungi hak cipta), ke laman web mereka untuk apa-apa sebab. Selain itu, “memframe” laman web ini dan/atau merujuk kepada Pembolehubah Sumber Rujukan (“URL”) laman web ini dalam mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari TheSoftware adalah secara ketatnya dilarang. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan laman web ini untuk mengeluarkan atau menghentikan, sebagaimana yang berkenaan, kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHAN

Kami berhak dalam budi bicara kami untuk menyunting dan/atau memadam mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

NOTIS PENAFIAN BAGI KEROHANIAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko mereka sendiri. Perisian ini tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGELOLAKAN PENJAMINAN

Anda bersetuju untuk menggantirugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan rakan kongsi, serta setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan jenama dan/atau rakan kongsi yang lain, bebas daripada dan terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, gugatan, kos, tuntutan dan/atau keputusan apa-apa juga, yang dibuat oleh pihak ketiga akibat atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan anda dalam sebarang Peraduan; (b) perlanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap sebarang hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan/atau rakan kongsi mereka, serta setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, penggantilisensi, pembekal dan/atau peguam mereka yang berasingan. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegaskan dan menguatkuasakan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas namanya sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman Web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet dan/atau sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, maka dengan ini anda mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak menyokong, dan tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan terhadap, sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, iklan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain yang terdapat atau tersedia dari laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web dan segala komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran, dan/atau bahan-bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, adalah tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan sebarang maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada ia adalah pelanggan TheSoftware atau bukan, untuk merosakkan, memusnahkan, mengubahkan, merosakkan seni bina dan/atau mengganggu operasi Laman Web adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan berusaha dengan tekun untuk menuntut apa-apa pemulihan dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya selaras dengan yang dibenarkan oleh undang-undang dan undang-undang saksama.