Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Serwisu. Umowa stanowi jedyny i całościowy związek między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Serwisu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Serwisu. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym momencie, według naszego własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Cię. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na stronie internetowej, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed skorzystaniem ze strony. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej i/lub Usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązujących w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupowych, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi z strony internetowej. Produkty i/lub usługi dostępne na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów, będących dostawcami zewnętrznymi. Oprogramowanie nie przedstawia ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoje niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek spory z sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem ciebie ani żadnej trzeciej strony za żadne roszczenia związane z jakimikolwiek oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Okazjonalnie TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne wyróżnienia poprzez konkursy. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu, oraz akceptując Oficjalne Zasady Konkursu, możesz wziąć udział i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracji Konkursowej. TheSoftware zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek Danych Rejestracji Konkursowej, w przypadku ustalenia, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszane są jakiekolwiek postanowienia Umowy; i/lub (ii) Zgłoszone przez Ciebie Dane Rejestracji Konkursowej są niekompletne, fałszywe, duplikatem lub nieakceptowalne w inny sposób. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria danych rejestracyjnych, według własnego uznania.

UPRAWNIENIE LICENCYJNE

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony i Zawartości na jednym komputerze w celach osobistych, niekomercyjnych. Żadna część Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji elektronicznej lub mechanicznej. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozmontowywać, odwracać inżynierię ani przenosić Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub ich jakiejkolwiek części. TheSoftware zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które zakłócają lub usiłują zakłócić prawidłowe działanie Strony. Nie możesz podejmować żadnych działań, które naruszają niewspółmiernie duże obciążenie infrastruktury TheSoftware. Twoje prawo do korzystania ze Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, magnetyczne tłumaczenie, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, lecz nie ograniczając się do, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiału z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych środków lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywają Państwo praw własności do jakiejkolwiek treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub przez Witrynę, Zawartość, Konkursy i/lub Usługi. Zamieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi rezygnacji z żadnego prawa do tych informacji i/lub materiałów. Nazwa TheSoftware i logo oraz wszelkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z dowolnego znaku towarowego bez pisemnej zgody właściwego właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIE DO STRONY, WSPÓŁMARKOWANIE, „FRAME’OWANIE” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO STRONY JEST ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie autoryzowane przez TheSoftware, nikt nie może hiperłączyć Strony internetowej lub ich części (w tym, między innymi, logotypy, znaki towarowe, marki lub materiały objęte prawem autorskim) z ich własną stroną internetową lub miejscem sieciowym z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, „frame’owanie” Strony i/lub odnoszenie się do jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) Strony w jakimkolwiek celu komercyjnym lub niekomercyjnym bez wcześniejszej, wyraźnej i pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną w celu usunięcia lub zakończenia, w miarę możliwości, takiej treści lub czynności. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie powiązane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYWOŁANE POBRANIAMI

Użytkownicy pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od uszkadzających kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczać TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i spółek zależnych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów od wszelkich roszczeń, kosztów (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakiekolwiek, przedstawionych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Treści i/lub udziału w Dowolnym Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu służą na korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub spółek zależnych oraz każdego z ich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.

STRAONY TRZECIE

Strona internetowa może udostępniać linki do innych stron internetowych i/lub kierować Cię do innych witryn i/lub zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, tych należących do dostawców osób trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami osób trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera, i nie ponosi odpowiedzialności ani nie podlega zobowiązaniom dotyczącym jakichkolwiek warunków i postanowień, polityki prywatności, treści, reklamy, usług, produktów i/lub innych materiałów na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Serwisu oraz wszelkie uwagi, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących korzystania z Serwisu oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie informacji osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknąć tu.

Jakiekolwiek próby dokonane przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, wtrącenia, wandalizowania i/lub zakłócania działania Strony internetowej stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie szczegółowo dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.