Όροι

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και καταργεί όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις και/ή αντιλήψεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιούμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά τη δική μας κρίση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία έκδοση της Συμφωνίας θα δημοσιευθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάζετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την περαιτέρω χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη συγκεκριμένη στιγμή. Ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες προμηθευτή

Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς των προϊόντων αυτών. Το πρόγραμμα δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα δεν είναι υπεύθυνο ή αποζημιωτέος με οποιονδήποτε τρόπο για την ανικανότητα σας να αποκτήσετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, διανομέα και τους τελικούς χρήστες του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη δεδομένα εγγραφής διαγωνισμού. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής διαγωνισμού όταν κρίνεται, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής διαγωνισμού που παρέχατε είναι ανεπαρκή, πλαστά, αντίγραφα ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και σχετικού υλικού σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανολογικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, προσομοιώσετε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στην Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία μέτρηση που επιβάλλει αφόρητο ή αναλογικά μεγάλο φορτίο στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, οι γραφικές εικονογραφήσεις, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αφορά τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τον Διαγωνισμό και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, του Διαγωνισμού και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική προσπέλαση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τον Διαγωνισμό και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αντιγραφής ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή συγκέντρωση, απευθείας ή έμμεσα, συλλογής, σύνθεσης, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τον Διαγωνισμό και/ή τις Υπηρεσίες. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών από τον TheSoftware δεν αποτελεί αποδοχή καμίας δικαιοδοσίας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, και όλες οι σχετικές γραφικές εικονογραφήσεις, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγκυρη γραπτή συναίνεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΟ «FRAMING» ΚΑΙ/Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδέσει τον Ιστότοπο ή μέρη του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού δικαιώματος) στον ιστότοπό τους ή στο χώρο τους στον ιστό για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, η «εμφάνιση» (framing) του Ιστότοπου και/ή η αναφορά της Ομοιόμορφης Διεύθυνσης Πόρου (URL) του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική επικοινωνία χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τον τερματισμό, κατά περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος/η για οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που συνδέονται με αυτές.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατούμε το δικαίωμα κατ’ ευθείαν ευχέρειά μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗΣ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Ο Λογισμικός δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από φθειρόμενους υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, ιών και στοματικών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε την TheSoftware, κάθε μία από τις μητρικές εταιρείες, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεταιριστές και/ή άλλους συνεργάτες τους, ατιμώρητους από και ανά πάσα στιγμή οποιεσδήποτε αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εξόδων δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή κρίσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό· (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου ισχύουν προς όφελος της TheSoftware, κάθε μίας από τις μητρικές εταιρείες, θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μέτοχους, εκχωρητές, προμηθευτές και/ή δικηγόρους τους. Κάθε από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους ή να αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους παρόχους. Δεδομένου ότι το TheSoftware δεν έχει καμία ελέγχου επί αυτών των ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων, παραδέχεστε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν είναι υπεύθυνο για την διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων και/ή πόρων τρίτων αυτών. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο ή αποζημιώσιμο για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τις τρίτες ιστοσελίδες ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλα τα σχόλια, ανατροφοδότηση, πληροφορίες, Στοιχεία Εγγραφής και/ή υλικό που υποβάλλετε μέσω ή σε σύνδεση με τον Ιστότοπο, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστρέψει, επιχειρήσει να παρεμβληθεί ή να παρενοχλήσει διαφορετικά στη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει επίμονα κάθε δυνατή επίλυση εναντίον οποιασδήποτε ατομικής ή εταιρικής παραβίασης στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο και τη δικαιοσύνη.